YAYINLARIMIZ

7/1/2019
Ücretli Poşet Uygulaması Hk.
1.1.2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan ücretli poşet uygulaması ile ilgili hukuki düzenlemeler şu şekildedir:

Çevre Kanunu’na eklenen ek madde 13 ile: “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.” Denilerek yapılan satışlarda tüketiciye verilecek poşetlerin ücretsiz olarak verilmesi yasaklanmış ve 25 kuruştan az olmamak üzere ücret karşılığında verilmesi yasal olarak zorunlu tutulmuştur. İşbu hükmün ise Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının n alt bendi uyarınca 1.1.2019 tarihinden itibaren uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

Ayrıca 25 kuruştan satışı yapılan poşetlerin 15 kuruşu “Geri Kazanım Katılım Payı” olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. Bu katılım payları ise ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın on beşine kadar Bakanlığa beyan edilecek ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenecektir. Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecektir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanacaktır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

 

Öte yandan söz konusu düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilecektir.

YUKARI ÇIK