FAALİYET ALANLARI & AVUKATLARIMIZ

 • Miras Hukuku

  Tüm miras süreçlerinin hukuksal takibi ve hızlı sonuçlandırılması hizmetlerini profesyonelce, uzman ekibimizle yürütüyoruz.

  Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve engin bilgi birikimi ile Yönetici Ortak, Avukat Tuğba Özkurt ve Miras Hukuku avukat ekibimiz müvekkillerimizin haklarını gözeterek adil ve yasal standartlara uygun şekilde miras davalarının sonuçlanmasını sağlamaktadır.

  Mirasçıların mal paylaşımı sırasında itilaf ve uyuşmazlığa dönüşen durumlar için dava sürecinin takibi ve başarıyla sonuçlandırılması için destek vermekteyiz. 

  Hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımla miras hukuku kapsamında haklarınızı kısa sürede elde etmenizi sağlıyor, dava sürecini profesyonel bakış açısıyla yönetiyoruz. Miras hukukuna uygun tereke ve mirasçı işlemleri hakkında bilgi almak, yasal mirasçılarınızı belirlemek ve haklarınızı korumak için Arıtürk&Partners Hukuk Ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

   

  Miras Hukukunda Hizmet Verdiğimiz Başlıklar :

  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve noter huzurunda sürecin takibi
  • Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetin açılması sürecinin takibi
  • Vasiyetnamenin iptali davası
  • Veraset ilamı alınmasına ilişkin sürecin yürütülmesi
  • Tenkis davası
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası
  • Mirasın reddi davası açılması
  • Muris muvazaası davaları açılması
  • Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılması, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemleri
  • Miras bırakanın terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurulması, bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku

  Arıtürk&Partners, haksız rekabet davaları, iflas ve iflas erteleme davaları, ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları, vergi hukukundan doğan davalar, ortaklıktan çıkma davaları ve diğer Anonim ve Limited Şirket davaları alanlarında uzman avukat kadrosu ile hizmet vermektedir.

 • İdare ve Vergi Hukuku

  Ofisimiz Vergi Hukuku alanında yerel ve uluslararası boyutta hizmet sağlamaktadır. Arıtürk&Partners, bakanlık, kamu kurumu ve idare ile ilgili olan görüşmeler, idari sözleşmeler, idari muameleler, itirazlar, iptal ve tam yargı davaları gibi idari davalar, kamulaştırma işlemleri ve davaları, İdare Hukuku alanındaki mevzuata dair mütalaalar verilmesi, Kamu İhale Hukuku ve sözleşmeleri, Kamu İhale Kurumu’na itirazlara ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Uluslararası Hukuk

  Uluslararası Hukuk Departmanı olarak tam kapsamlı danışmanlık hizmeti vermenin yanında, ofisimizin işlemsel faaliyetler ve mevzuat bazında Türkiye ve Dünya genelinde temsil edilmesi vazifesini yürütmekteyiz. Başlıca danışmanlık hizmetlerimiz Birleşme-Devralma, Özel Sermaye, Sermaye Piyasaları, Endüstriyel Kredi İşlemleri, Şirket Analizleri (Due Diligence), Bankacılık, İflas ve Yeniden Yapılandırma İşlemleri, Sermaye Piyasası Türev Araçları, Finansman Yapılandırması, Proje Finansmanı, Araçlı ve Kaldıraçlı Finansman İşlemleri, Gayrimenkul Hukuku, Yatırım Fonu ve Varlık Yönetimi, Enerji ve Çevre Hukuku konularını kapsamaktadır. Departmanımız, bu zamana kadar süregelen performansı ve yapmış olduğu işler ile yenilikçi ve komplike yerel veya uluslararası hukuk işlemlerini gerçekleştirebilecek güçte olduğunu kanıtlamıştır.

 • Gayrimenkul Hukuku

  Ofisimiz gayrimenkul projelerine yönelik “hukuki tahlil ve risk analizi, planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları, tapu şerhleri" ve benzer pek çok konuda danışmanlık ve yargı mercilerinde müvekkilleri temsil hizmetleri sunmaktadır.

 • Marka ve Fikri Mülkiyet Hukuku

  Ofisimiz marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi, telif hakları, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

 • Ceza Hukuku

  Başta, Türk Ceza Kanunundan kaynaklı kişilere (öldürme, yaralama vb.) ve malvarlığına (yağma, dolandırıcılık vb.) karşı işlenen suçlar ve bilişim suçları ile özel kanunlardan kaynaklı (ticari suçlar vb.) tüm suç isnatlarında müdafi olarak ya da mağduriyetlerde vekil olarak müvekkile, soruşturmanın başından kararın kesinleşmesine ya da infazına kadar gerekli tüm hukuki desteğin sağlanması, bu aşamalarda gerekli tüm talep ve itirazların, istinaf ve temyiz başvurularının yapılması; hak ihlali durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması gibi hukuki hizmetleri sağlanmaktadır.

 • Bilişim ve Medya Hukuku

  Arıtürk&Partners, medya şirketi kurulumu, medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı, yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi, hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi, Medya Hukuku ile ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması, lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi, internet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, e-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

 • Finans Hukuku

  Ofisimiz Finansman Hukuku alanında, kiralama, kredi sözleşmeleri, şirket finansmanı, mal ve proje finansmanı, yapısal finans, uluslararası ticaret finansmanı, menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması, kurumsal finansman, sermaye piyasaları, şirket finansmanı, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı, varlık finansman, yapılandırılmış finansman hizmetlerini sunmaktadır.

 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

  Müvekkillerimizin gereksinimlerini karşılamak için sadece dava açmakla kalmayıp, uyuşmazlıkları sulhen bir sonuca ulaştırmak için aynı zamanda arabuluculukta yapmaktayız. Öncelikli amacımız müvekkillerimize ilgili konuya yönelik hukuki tavsiyelerde bulunmak, sorunları önlemek ve çözmek için pratik çözümler bulmaktır.

  Av. Çınar Çayırlı

  Müvekkillerimizin gereksinimlerini karşılamak için sadece dava açmakla kalmayıp, uyuşmazlıkları sulhen bir sonuca ulaştırmak için aynı zamanda arabuluculukta yapmaktayız. Öncelikli amacımız müvekkillerimize ilgili konuya yönelik hukuki tavsiyelerde bulunmak, sorunları önlemek ve çözmek için pratik çözümler bulmaktır.

  Yönetici Avukat
  Avukatlar
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Arıtürk&Partners, işveren iş hukuku danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi/işveren arasındaki toplu veya bireysel uyuşmazlıklarda uzlaşma, arabuluculuk veya dava süreçlerinin yürütülmesi, iş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi, işten ayrılma ve ücret davaları, iş sözleşmelerinin ve diğer bağlı sözleşmelerin hazırlanması, işverene iş hukuku danışmanlığı verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu, işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması, iş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması, işveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık, personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler, iş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması, iş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi, yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi, işçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi, TİS (Toplu İş Sözleşmesi) inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi, izin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi, işverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, alanlarında hizmet sunmaktadır.

 • Sigorta Hukuku

  Arıtürk&Partners, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi alanlarında hizmet sunmaktadır.

  Av. Çınar Çayırlı

  Arıtürk&Partners, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi alanlarında hizmet sunmaktadır.

  Yönetici Avukat
  Avukatlar
 • Regülasyon ve Uyum Hukuku

  Arıtürk&Partners, Enerji Hukuku, Rekabet Hukuku, Sağlık Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 • İcra ve İflas Hukuku

  Ofisimiz alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, iflas erteleme ve bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi alanlarında hizmet sunmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
YUKARI ÇIK